Tag Archives: BT Thành Ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành

VỤ TIÊN LÃNG- KỲ 24: GIỚI THIỆU VIDEO CLIP BÍ THƯ THÀNH NÓI CHUYỆN VỚI CLB BẠCH ĐẰNG

BKL.- Báo Không Lề xin ghi lại dưới đây bài đăng thứ 24 về vụ Tiên Lãng trên trang blog  Nguyencuvinh ghi lời những lời phát biểu của ông Nguyễn Văn Thành –  BT Thành Ủy Hải Phòng tại CLB Bạch Đằng

Nguồn : http://nguyencuvinh.wordpress.com/2012/02/24/v%E1%BB%A5-tien-lang-k%E1%BB%B3-24-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-video-clip-bi-th%C6%B0-thanh-noi-chuy%E1%BB%87n-v%E1%BB%9Bi-clb-b%E1%BA%A1ch-d%E1%BA%B1ng/#more-2444

Tiếp tục đọc

Advertisements